Algemene Leveringsvoorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene leveringsvoorwaarden die gelden bij Vechten als een Viking (VaeV). Deze voorwaarden gelden bij het afnemen van een dienst of product. Wees van deze voorwaarde op de hoogte en bij vragen of opmerkingen vragen wij u contact met ons op te nemen. Laatst gewijzigd 04-02-2024.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Viking Fitness / Vechten als een Viking
(Adres op aanvraag)

Telefoonnummer: +31 (0)628559202 (beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00)

E-mailadres: theo@vaev.nl
KvK-nummer: 82792208
Btw-identificatienummer: NL003733280B92

Verder te noemen VaeV

Artikel 2 - Overeenkomst

 1. Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de datum op de ingangsovereenkomst (inschrijfformulier) of na ontvangst eerste betaling. De opzegtermijn is bij een maandabonnement 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2023 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2023 officieel beëindigd is. De opzegtermijn bij een jaarabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode.
 2. In het geval van personal training of training op afspraak gaat de overeenkomst in na akkoord op de afgesproken datum en tijd.
 3. In het geval van workshops of maatwerk gaat de overeenkomst in, na akkoord (schriftelijk of mondeling) op de aangeboden offerte of het overeengekomen aanbod.
 4. In het geval van een aankoop van een product gaat de overeenkomst in bij bevestiging van de bestelling.

Artikel 3 - Abonnement

 1. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld of aankoopbedrag.
 2. Jaarabonnement: In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij VaeV. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 25 km van VaeV training locatie is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk.
 3. Maandabonnement: Bij een maandabonnement kan geen sprake van een tijdelijke stop zijn. De klant beëindigt het maandabonnement. Bij terugkeer zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten van 15,- euro.
 4. Strippenkaart: de strippenkaart is een jaar gelding na datum van uitgiften. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de duur van de kaart verlengt worden.

Artikel 4 - Prijs

VaeV is bevoegd om met ingang van september van ieder kalenderjaar de prijs van de abonnementen aan te passen. Ook is VaeV bevoegd om tussentijds de prijzen van de abonnementen, producten en diensten aan te passen mocht daar noodzaak toe zijn.

Artikel 5 - Betalingen

 1. Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische overschrijving bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel voor de gehele contractduur.
 2. Bij personal training (training op afspraak) word na afloop van de training afgerekend. Dit kan via een betaalverzoek of cash. 
 3. In het geval van maatwerk of workshops wordt een factuur verstrekt en dient de betaling te geschieden binnen de gesteld betaaltermijn.
 4. Voor maatwerk en workshops wordt een aanbetalingsregeling gehanteerd. Bij akkoord van de overeenkomst wordt 15% van de totaal prijs als aanbetaling in rekening gebracht. 
 5. Bij producten, dient de betaling van de verschuldigde kosten, bij bestelling plaats te vinden. 

Artikel 6 - Bewijs lidmaatschap

 1. In het geval van een abonnement geld het inschrijfformulier als het bewijs van lidmaatschap. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Deze zijn persoonlijk en mogen niet door anderen gebruikt worden. 
 2. Bij gebruik van strippenkaarten geld ook dat deze persoonlijk zijn en niet overdraagbaar. De strippenkaarten zijn een jaar lang geldig vanaf de uitgifte datum. Bij aanschaf van een strippenkaart ontvang men GEEN fysieke kaart, de kaart blijft in het bezit van VaeV en wordt na iedere les/training afgetekend. Men kan ten aller tijden inzage krijgen in de status van de strippenkaart, neem hiervoor contact op met theo@vaev.nl

Artikel 7 - Algemene voorwaarden en huisregels

 1. Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Deelname aan de activiteiten van VaeV is volledig op eigenrisico 
 3. VaeV is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, en op daarop aansluitende dagen.
 4. VaeV is bevoegd om de locatie, data en tijden van de training te wijzigen.
 5. Gedurende de maanden juni, juli en augustus is een zomerrooster van kracht.
 6. De materialen waarmee getraind wordt mogen alleen worden gebruikt, nadat een lid instructie heeft gehad van een VaeV instructeur/trainer.
 7. U kunt ten aller tijden aangeven dat u niet meer wil dat beeldmateriaal van u (of uw kind) gebruikt wordt voor onze marketing doeleinden. Stuur een bericht naartheo@vaev.nl
 8. Draag schoon schoeisel en schone, gepaste kleding.
 9. Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de lessen te volgen. Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.
 10. Het is toegestaan om water/sportdrankjes in de zaal te nuttigen, mits deze in plastic flesje of bidons zitten. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen in de zaal.
 11. VaeV behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 12. Het is alleen toegestaan om eigen trainingsmaterialen (schild, zwaard) te gebruiken na goedkeur van een VaeV instructeur/trainer.

Artikel 8 - Annulering

 1. In het geval van een training op afspraak of inschrijving per training geld een opzegtermijn van 12 uur. Als je binnen de 12 uur afmeld of niet op de afgesproken tijd op de training verschijnt worden de kosten voor de training wel in rekening gebracht. In het geval van een strippenkaart wordt er een strip afgetekend.
 2. In het geval van maatwerk of workshops zijn de annuleringskosten;  15% van het totaalbedrag na bevestiging van boeking, 50% van het totaalbedrag bij 7 dagen of minder voor de afgesproken datum, 100% van het totaalbedrag bij 1 dag of minder voor de afgesproken datum.

Artikel 9 - Ontzegging

 1. De directie van VaeV behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.
 2. In het geval van misdragingen en/of het creëren van gevaarlijke situatie, door deelnemers,  waarbij de veiligheid van andere deelnemers of instructeur(s) in gevaar komt kan de deelname aan een activiteit (tijdelijk) ontzegd worden.

Artikel 10 - Vrijwaring

 1. Door acceptatie van deze voorwaarden aanvaardt de deelnemer dat VaeV (de “Organisatie”), noch hun instructeurs of mede deelnemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, voor materiële of immateriële schade met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met bezoek of deelname aan de activiteit die door de Organisatie is georganiseerd zowel in aanwezigheid als afwezigheid van de Organisatie, tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet aan de kant van de Organisatie of mede deelnemers.
 2. De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan de activiteiten via de Organisatie voor eigen rekening en risico zijn en minimaal een WA verzekering heeft afgesloten.
 3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer dat hij een uitleg/instructie krijgt, oplet tijdens de uitleg en de uitleg bijwoont. De Deelnemer is verplicht uitleg te vragen indien deze niet gegeven wordt / hij de uitleg gemist heeft / hij de uitleg niet begrepen heeft.
 4.  Voor en tijdens een activiteit is gebruik van alcohol en/of drugs niet toegestaan, je bent zelf verantwoordelijk dit na te leven.
 5. Bij roekeloos vechten, bij vernielingen, schade etc. door Deelnemer, stelt de Organisatie de Deelnemer aansprakelijk voor alle geleden schade.

Artikel 11 - Klachten­re­geling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende beken­dge­ma­akte klachte­npro­cedure en behandelt de klacht overe­en­komstig deze klachte­npro­cedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft gecon­sta­teerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwer­king­stijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschil­len­regeling.
 5. Bij klachten dient een afnemer zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://­ec.­europa.­eu/­odr).
 6. Een klacht schort de verpli­chtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overe­en­komsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner